Metro Parking Sistemi

Metro Lift platforme su idealne za dupliranje postojećeg parking prostora u poslovnim i stambenim objektima, apartmanima, hotelima, javnim ili privatnim parkinzima, auto salonima, za unutrašnju ili vanjsku primenu.

Opis sistema

Metro parking sistem ima jednu horizontalnu platformu, čije se podizanje predpodešava u odnosu na tlo, zavisno od uslova instalacije i potrebne/raspoložive visine dizanja. Niže parking mesto nalazi se na tlu. Platforma je opremljena graničnikom hoda za pravilno pozicioniranje vozila na njoj, kao i ležištem točka koje osigurava vozilo prilikom pomeranja platforme, kao prevencija bilo kakve vozačeve greške. Sistem poseduje levi i desni noseći stub koji su povezani podnom konstrukcijom. Uvijanje platforme sprečava torziona cev. Sva neželjena spuštanja platforme sprečavaju dva odvojena sigurnosna sistema: elektromehanički sigurnosni ventil i mehanička sigurnosna kuka. Oba ova sistema su aktivna u slučaju opasnosti i to prema preporukama EU regulative.

U stambenim i poslovnim objektima, rent a car agencijama, auto dealerskim kućama. Idealna rešenja za stalne korisnike i za dugotrajne periode parkiranja kao i za situacije u kojima pit-platforme, odnosno jamski sistemi ne mogu biti instalirani, ali gde postoji dovoljna iskoristiva visina za parkiranje dva vozila jednog iznad drugog. Takođe, tamo gde je zavisan parking prihvatljiv kao koncept i ne predstavlja problem, što se odnosi na glavnu odliku zavisnog parkiranja – uslovljenost pomeranja vozila u sistemu, kada je nužno da donje vozilo bude isparkirano da bi gornje vozilo moglo biti spušteno i isparkirano. Sva standardna vozila mogu biti parkirana na ovim platformama osim vozila sa sportskim dodacima (niski spojleri i pneumatici)

Karakteristike Metro Parking Sistema

 • Kapacitet podizanja 3000 kg
 • Vreme instaliranja 1,5h
 • Konstrukcija je vruće galvanizovana
 • Hidraulični agregat sa cilindrima
 • Podesiva visina podizanja
 • Mehanička i hidraulična zaštita
 • Komande jednostavne i bezbedne
 • Korisnički ključ za kontrol panel sa IP 54 zaštitom
 • Mono-fazni elektro motor 3Kw, IP54
 • Trofazni elektromotor 3kW za bateriju aparata
 • Instalacija bez dodatnih građevinskih radova
 • Jeftino i jednostavno održavanje
 • CE znak

Prednosti Metro Parking Sistema

 • Minimalna konstruktivna visina potrebna za ugradnju i rad.
 • Perfektno sinhronizovano podizanje i spuštanje.
 • Sistem može biti inteligentno aranžiran tako da grupe od po 10 jedinica budu pogonjene po jednim power pack sistemom što umanjuje cenu koštanja.
 • Niska potrošnja energije.
 • Napredna tehnologija izrade i montaže – navojne veze, bez dodatnih bravarskih radova na gradilištu.
 • Biorazgrađujuće hidraulično ulje u primeni – environmentally friendly.
 • Sistemi su mobilni – mogu biti premešteni ili uklonjeni lako i jeftino, ako postoji potreba.
 • Nema potrebe za posebnim fundiranjem .
 • Ravnost poda : +/- 1%

Slika Sistema

Metro Parking Sistem

Rad Sistema

Parkiranje vozila u 2 nivoa jedno iznad drugog. Niže vozilo parkirano je na tlu, a više na platformi. Više vozilo spušta se platformom u ispražnjeno donje parking mesto. Kada je platforma u donjem položaju, na nju se navozi, ili sa nje odvozi vozilo. Pokretanje platforme vrši se zakretanjem ključa tropoložajnog prekidača na komandnoj tabli. Kada se platforma podigne do max visine koja je podešena, aktivira se mehanička sigurnosna kuka zabravljujući hod na dole. Nakon toga platformi se komanduje hod na dole kako bi nalegla i oslonila se na čeličnu konstrukciju, time rasteretivši hidraulične klipove. Dalji hod na gore, iznad pomenute visine, onemogućava električni mikroprekidač. Ponovno spuštanje platforme iziskuje potezanje ručice sigurnosne kuke u donji položaj, a zatim komandu hoda na gore radi odbravljivanja sigurnosne kuke, i na kraju komandu spuštanja. Kada platforma ručicom kuke dotakne tlo, mehanizam sigurnosne kuke automatski ponovo biva zabravljen i spreman za operaciju podizanja. Tada je moguć ulazak ili silazak vozila sa platforme.

Daljinske komande za ovu vrstu sistema nisu preporučljive!