Podzemni Puzzle Parking Sistemi

Najbolje rešenje u garažama u kojima je moguće iskopati jamu, dok plafon garaže može ostati na visini tehničke prostorije (uobičajeno 2,2m)

1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

Opis sistema

Podzemni puzzle sistem organizuje parkiranje u dva nivoa, jedno iznad drugog. Donji nivo sistema se nalazi u jami. Parking mesta donjeg nivoa se pomeraju vertikalno, dok se parking mesta prilaznog nivoa pomeraju horizontalno.

Parking sistem mora biti pristupačan sa saobraćajnice celom svojom širinom a dimenzije saobraćajnice moraju biti u skladu sa važećim propisima. Na prilaznom nivou je uvek jedno mesto manje. Ovo upražnjeno mesto se koristi za pomeranje parking mesta na prilaznom nivou u stranu, čime omogućava parking mestu sa donjeg nivoa da nesmetano izađe na upražnjeno mesto na nivou saobraćajnice/prilaza. Posledično ovome, najmanja verzija ovog parking sistema je ona sa 3 parking mesta (1 na prilaznom nivou i dva na donjem nivou).

Primer funkcionisanja

Podzemni puzzle parking sistem - primer funkcionisanja

Dimenzije su u skladu sa izvedenim dimenzijama dužine, visine i širine prostora za ugradnju. Pristup parking mestima je horizontalan uz maksimalni nagib konstrukcije ±1%.

Primeri izvedenih projekata - Podzemni Puzzle Parking Sistemi

20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg