Kombinovani Puzzle Parking Sistemi

Omogućava korišćenje prostora u jami, na navoznom nivou i na nivou iznad navoznog čime optimalno iskorišćava zapreminu prostora

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

Opis sistema

Kombinovani puzzle sistem organizuje parkiranje u tri nivoa, jedno iznad drugog. Donji nivo sistema se nalazi u jami, prilazni nivo sistema je na nivou saobraćajnice a gornji nivo iznad saobraćajnice.

Parking mesta gornjeg i donjeg nivoa se pomeraju vertikalno, dok se parking mesta prilaznog nivoa pomeraju horizontalno.

Parking sistem mora biti pristupačan sa saobraćajnice celom svojom širinom a dimenzije saobraćajnice moraju biti u skladu sa važećim propisima. Na prilaznom nivou je uvek jedno mesto manje. Ovo upražnjeno mesto se koristi za pomeranje parking mesta na prilaznom nivou u stranu, čime omogućava parking mestu sa donjeg ili gornjeg nivoa da nesmetano izađe na upražnjeno mesto na nivou saobraćajnice/prilaza. Posledično ovome, najmanja verzija ovog parking sistema je ona sa 3 parking mesta (1 na prilaznom nivou i dva na donjem nivou).

Dimenzije su u skladu sa izvedenim dimenzijama dužine, visine i širine prostora za ugradnju. Pristup parking mestima je horizontalan uz maksimalni nagib konstrukcije ±1%.

Primeri izvedenih projekata - Kombinovani Puzzle Parking Sistemi

5.jpg
6.jpg
7.jpg